Działalność

Kontrole i audyty

W dniach 16 i 19 maja 2003 roku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przeprowadzona została przez pracowników Oddziału Polityki Społecznej Delegatury w Lesznie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrola problemowa.

 
     Zakres kontroli obejmował prawidłowość wykonania zadania zleconego, zgodnie z ustaleniami umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Podmiotem wykonującym zadanie tj. PCPR w Kościanie, a w szczególności:
 
- stan realizacji umowy,
- efektywność i jakość wykonania zadania,
- prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania,
- właściwe prowadzenie dokumentacji przewidzianej w przepisach i postanowieniach umowy,
 
     Kontrola nie wykazała błędów i uchybień.