Działalność

Oferta programowa

Programy pomocy społecznej opracowane i realizowane
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
oraz we współpracy z innymi instytucjami
 
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 140/419/02 w sprawie realizacji: "Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Kościańskiego na lata 2002 - 2015" przyjętej uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego nr XXXVIII/311/02 z dnia 2 czerwca 2002 roku z dnia 5 czerwca, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie wraz z wszystkimi instytucjami, związanymi z pomocą społeczną, które uczestniczyły w tworzeniu powyższej strategii, przystąpiło do opracowywania programów operacyjnych, dotyczących opracowania systemu wspierania osób niepełnosprawnych w powiecie kościańskim, które obecnie są w trakcie realizacji.
 
W ramach powiatowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych PCPR w Kościanie opracowało następujące  programy
 
-Program "Poznaj - pomóż" - polegający na utworzeniu bazy danych osób niepełnosprawnych, opracowaniu informatora, prowadzeniu poradnictwa,
-Program  "Pomoc osobom niepełnosprawnym" - mający na celu:
a)wspieranie rodzin posiadających niepełnosprawnych członków rodziny, 
b)prowadzenie rehabilitacji społecznej zgodnie z zadaniami  jakie realizuje PCPR w tym zakresie,
c)prowadzenie poradnictwa,
d)finansowanie i poszerzenie WTZ,
-Projekt wsparcia edukacji młodzieży niepełnosprawnej - polegający na:
a)tworzeniu oddziałów i klas integracyjnych, wyposażeniu uczniów niepełnosprawnych w odpowiedni sprzęt, np. komputery,
b)udzielanie pomocy finansowej dla dzieci i młodzieży uczącej się i pochodzących z w/w rodzin,
-Projekt współpracy placówek kulturalnych funkcjonujących w powiecie poprzez organizacje imprez dla osób niepełnosprawnych,
-Projekt rozbudowy i tworzenia nowych placówek i instytucji oświatowych w powiecie poprzez Budowę Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych,
-Program "Bliżej was", 
 
 W ramach Powiatowego systemu pomocy dziecku i rodzinie,
PCPR w Kościanie opracowało następujące programy:
 
 -Program "Szczęśliwa Rodzina",
-Program "Mam swój kąt - nie jestem sam" - utworzenie mieszkań chronionych,
-Stworzenia systemu rodzinnej opieki zastępczej, a w tym: utworzenie Zespołu Wsparcia Rodziny - na bazie palcówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego przy PCPR w Kościanie, Stworzenie Banku Rodzin Zastępczych,
-Wspieranie rodzin  naturalnych, a w tym: stworzenie systemu pomocy i  terapii rodzinnej dla rodzin naturalnych w sytuacjach kryzysowych, uruchomienie telefonu zaufania, tworzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego we współpracy z org. pozarządowymi, poszerzenie działalności Wolontariatu,
 
Inne:   
 
-Program celowy "Jesień życia" - program wspierania aktywności seniorów i ich rodzin oraz świadczenia usług na rzecz ludzi starych w powiecie kościańskim, 
 
ROK 2008
 
-Program "Aby dzieciom było lepiej" - promowanie zastępczego rodzicielstwa oraz poprawa infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzin zastępczych i ich pełnoletnich wychowanków. Na realizację tego programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie otrzymało  kwotę 5.000 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a kwota 1.000 zł stanowiła środki własne. W ramach tego programu zakupione zostały zestawy komputerowe dla 3 rodzin zawodowych jako pomoc naukowa dla dzieci z tych rodzin. 
-  Zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie weszły na stałe do katalogu działań podejmowanych przez samorządy terytorialne w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemu uzależnień. Jednym z zaplanowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadań na rok 2008, jest wspieranie rozwoju powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach. W ramach tego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uzyskało środki z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 36.000zł, na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej tj: na zakup placu zabaw dla dzieci przebywających z matkami w OIK-u, zakup kostki brukowej w celu utwardzenia dojazdu do budynku, zakup komputera,