Działalność

Rejestry akt i archiwa

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
 
         
         Rejestr spraw w zakresie:
 
             * rehabiltacji społecznej,
             * pomocy rodzinom zastęczym,
             * nadzoru nad placówkami pomocy społecznej w powiecie,
             * współdziałania z organizacjami, instytucjami, jednostkami administracji,
                w prowadzeniu pomocy społecznej,
             * kierowania do domów pomocy społecznej,
 
        Dane z rejestru nie mogą być udostępniane osobom trzecim
 
        Książka wyjść poza urząd
        Ewidencja delegacji służbowych
        Książka kontroli
        Rejestr skarg i wniosków