Prawo państwowe

Podstawy prawne działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 w Kościanie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie działa na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z póź. zm.)
  • Ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.)
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 1997 r. Nr 123 poz. 776 z póź. zm.)
  • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póź. zm.)

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej: własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie jest jednostką organizacyjno - budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu Kościańskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

 Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.